Volby se uskuteční 13. 11. 2019

 

OZNÁMENÍ O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Na základě ustanovení § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě příslušných ustanovení Volebního řádu školské rady schváleného usnesením Zastupitelstva obce Křelov - Břuchotín ze dne 7. 3. 2019, vyhlašuje zástupce statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Křelov - Břuchotín Mgr. Dagmar Melicharová

uskutečnění řádných voleb do školské rady Základní školy Křelově-Břuchotíně.


Základní informace

Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Obsah a náležitosti působení školské rady jsou vymezeny v § 168 školského zákona. Funkční období členů je tři roky.

Školská rada při ZŠ Křelov – Břuchotín je šestičlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel školy (obec Křelov-Břuchotín), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

Volby se uskuteční 13. 11. 2019

Do školské rady budou v uvedeném termínu voleni dva členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a dva členové za pedagogické pracovníky školy. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.

 

Způsob volby: Členy školské rady volí oprávněné osoby (zákonní zástupci žáků) a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy. Hlasovací lístky budou doručeny zákonným zástupcům prostřednictvím žáků v časovém předstihu.

Způsob hlasování: Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí, na kterém oprávněný volič označí v rámečku křížkem 2 kandidáty, pro které hlasuje.

Hlasovací lístek je neplatný:

a) pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem,

b) bylo-li označeno více kandidátů než dva,

c) nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen,

d) pokud na hlasovacím lístku není označen žádný kandidát,

e) pokud je odevzdaný na jiném než vydaném stejnopise.

 

Na základě výsledků bude stanoveno pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách.

 

O výsledku voleb bude proveden zápis a informace budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Toto oznámení je zveřejněno v písemné podobě na informační nástěnce školy.
Zároveň je zveřejněno i na webových stránkách školy.

 

 

 

 

 

 

 

15. října 2019 Mgr. Dagmar Melicharová