PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

Pokyn ředitelky školy ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín se ve školním roce řídí tzv. manuálem-metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ APLIKOVANÁ NA PODMÍNKY ŠKOLY

 • Při vstupu do budovy školy a při pohybu osob před budovou školy zachovávají žáci pravidla dostatečné vzdálenosti mezi nimi
 • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a emaily) – odpovídají třídní učitelé
 • Žáci i zaměstnanci dodržují zásady osobní a respirační hygieny, tedy např., že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce
 • Upozorňujeme zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Onemocnění dítěte se hlásí třídnímu učiteli, aktuální informace budou zveřejňovány na webu školy a na nástěnce ve vstupní chodbě
 • Žádáme zákonné zástupce žáků, aby svůj pobyt uvnitř budovy školy omezili na nejvyšší možnou míru. V případě doprovodu žáka do družiny a vyzvednutí – pouze jeden zákonný zástupce.
 • Škola v průběhu školního roku bude vyhodnocovat vhodnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí. Podle situace může naplánované akce zrušit.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola vždy postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 • Na chodbách, ve třídách, na WC jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy všichni (žáci i zaměstnanci) provedou dezinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. O nutnosti dodržení tohoto opatření byli poučení vyučující na úvodní pracovní poradě 25.8.2020. Větrání tříd se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně – zajišťuje školnice.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, před příchodem žáků do školy a po odchodu.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

 KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
 3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti (učebna PC) současně dojde k informování zákonného zástupce  žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 4. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
 5. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole, škola sama KHS nekontaktuje.
 6. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 7. Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost)

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy v souladu s metodikou MŠMT.
 • Žáci základní školy mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

 

 

 

V Křelově dne 31. 8. 2020                                                                                                                                                                                                           Mgr. Jana Foksová,  ředitelkaZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín