Základní škola a Mateřská škola Křelov- Břuchotín, příspěvková organizace,

Lipové nám. 29/18, 783 36 Křelov – Břuchotín,

 

 

OZNÁMENÍ O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Na základě ustanovení § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě příslušných ustanovení Volebního řádu školské rady schváleného usnesením Zastupitelstva obce Křelov - Břuchotín ze dne 30. března 2016, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Křelov - Břuchotín Mgr. Jana Foksová

doplňovací volby do školské rady Základní školy Křelově - Břuchotíně.

 

Základní informace

Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Obsah a náležitosti působení školské rady jsou vymezeny v § 168 školského zákona. Funkční období členů je tři roky.

Školská rada při ZŠ Křelov – Břuchotín je šestičlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel školy (obec Křelov - Břuchotín), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

Volby se uskuteční v úterý 29. 9 2020 v době od 10:00 do 11:00 hod.

Do školské rady bude v uvedeném termínu volen jeden člen za pedagogické pracovníky školy na uvolněné místo.

 

Způsob volby: Člena školské rady volí pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.

 

Způsob hlasování: Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí, na kterém oprávněný volič označí v rámečku křížkem 1 kandidáta, pro kterého hlasuje.

Hlasovací lístek je neplatný:

a) pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem,

b) bylo-li označeno více kandidátů než jeden,

c) nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen,

d) pokud na hlasovacím lístku není označen žádný kandidát,

e) pokud je odevzdaný na jiném než vydaném stejnopise.

 

Na základě výsledků bude stanoveno pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách.

 

O výsledku voleb bude proveden zápis a informace budou zvěřejněny na webových stránkách školy.

Toto oznámení je zveřejněno v písemné podobě na informační nástěnce školy. Zároveň je zveřejněno i na webových stránkách školy

 

 

15. 9. 2020                                                                                                           Mgr. Jana Foksová