INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

  •  Žáci všech ročníků se v pondělí 12. dubna vrací do školy na prezenční výuku. Rozvrh hodin platí původní (na webu v záložce "rozvrhy hodin"). Pro výuku v malotřídních školách neplatí rotační výuka. 

  • Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví je od 12. 4. 2021 uložena školám a školským zařízením povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně Ag testy.
  • Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování, ale bez účasti na testování nebude žákům umožněna přítomnost na prezenční výuce. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.
  • Testování ve školách je jen pro bezpříznakové žáky. Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.
  • V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou ( zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistenci souhlasit).
  • V případě, že bude mít dítě, žák pozitivní test, bude škola neprodleně informovat rodiče. Rodič si dítě ve škole vyzvedne, v případě dohody se zákonným zástupcem u starších žáků může žák sám odejít domů. Následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.
  • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.